Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Királyságról

2012.02.15

 

2008-08-31 

 

2008-08-17:11h

 

 2012....

 

 

 
Kárpátia - Hajdanán 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Abba solan egyetértenek, hogy az utolsó szakrális királyunk Mátyás volt. Őt is úgy választották a ’Duna jegén’. Az árpádházi királyok vérvonalával is volt gond… Nem mindegyik fejére tették rá a koronát, csak fölé emelték…A vérvonalak megtartásához kellett hogy értsenek a magyarok, ha máshonnan nem a lótenyésztés révén mindenképp. ( A vérvonal alatt természetesen fajtát értek, nem fajt!)  Így azt is tudniuk kellet, hogy egy kiemelkedő képesség továbbvihető, de nem feltétlen a közvetlen leszármazottakban jelenik meg újra, sőt ennek kicsi az esélye. A mai géntechnológiai ismeretek mellett az embert tenyészteni igen veszedelmes dolog lenne. ( Bár a fantázia szül jó, vagy inkább bizar elképzeléseket erre – aki látta a Düne című filmet tuja mire gondolok.) Így számomra (számunkra) marad az erős köztársasági elnök (Aki nem csak vezet, hanem irányit.)

 Ahhoz, hogy egy ilyen (szakrális) ember kiemelkedhessen, (és hogy ne a pénz döntse el, hogy kit választanak meg,) a magyarságnak vissza kell térnie az ősi ’énfejlődéshez’, azaz elfogadja az élet hagyományos magyar nézetét. Ez a fajta gondolkodás (Szeres) hangsúlyozza a (össze)rendezett társadalmi kapcsolatok fontosságát. Az az ember, aki követi a hagyományos elveket az életében, arra törekszik, hogy megismerje magát, meghatározza magát, és miután ezt megtette, a körülötte lévő világ rendjébe énként rendeződjön. Akkor átmegy a felnőtté avatás vizsgáján, és ki tudja választani vezetőit. (Most úgy kell felépíteni a személyiségét, hogy alárendelje magát (valamilyen idegen) világrendnek, és így igazán soha nem válik egy egyedülálló személyiséggé.

 Ehhez nem elég (de szükséges) az alkotmány módosítása…,

 

 

 

 

 

 

2008-08-17:22h

A hogyan kiindulási vázlatát (a stratégia első bekezdését) nem kell kitalálnom. Kutatni (kutakodni) kell az igaz történelmünkbe, és megrezegtetni honfitársaink tudatalattiját, hogy Ők is ezt tegyék.

Most „Az ellenszegülésre képtelen, kifosztott, megalázott magyar népet ezernyi alázással és erőszakkal törik kerékbe.

Elidegenítik a magyart saját nemzetétől.”

Aki 'beleszagol' igaz történelmünket, és beleremeg a lelke az emlékekbe: "Nem hisz többé a hazugságoknak.

Keresi a kapcsolatot magyar embertársaival, sokkal fontosabb lesz számára a saját véreivel, a magyar testvérekkel összefogni.

Megérti és halálos veszélynek fogja fel a magyarságot pusztító erők jelenlétét. Újra a gondolkodó, álmából felébredt magyarként ismeri fel ezeket az erőket:

Jövőnk anyagi bázisát megsemmisítő erők.

Kultúránkat, igaz értékeinket kisebbítő, elrejtő, eltagadó erők.

Igaz történelmünk feltárását, tanítását megakadályozók.

Történelmi megrablóink további patronálói.

Az ócsárlók, a szennyezők, a rongálók.

A politikai elnyomóink, akik erőszakot alkalmaznak népünkkel szemben, ennek árát is velünk fizettetve meg.

Azok az elnyomók, akik kezünk, erőnk lefogásával kiszolgáltatnak az ellenségnek.

Azok a politikai elnyomók, akik fasisztoid erőszakkal rakják ránk az elviselhetetlen terheket. És azok, akik arra kényszerítenek, hogy meghunyászkodva tűrjük, míg kifosztanak bennünket, sőt kifosztásunkhoz biztosítják a törvény ellenünk fordított hatalmát.

Azok az ellenségeink is felismerhetők lesznek számunkra, amelyek (saját erőforrásainkat kisajátítva) arra építik fel életüket, hogy legyőzzék, igába hajtsák a terhek viselőit, hogy rabszolgává tegyék az értékek létrehozóit saját hazájukban.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország Alaptörvénye*

(2011. április 25.)

Isten, áldd meg a magyart!

 NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelõsséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot,
és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdõ õseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerû szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával
gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különbözõ vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.
A velünk élõ nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezõk.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét
és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelõsséget viselünk
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erõforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövõ
nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínûségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttmûködésre törekszünk a világ minden nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttmûködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvetõ értékei a hûség,
a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás
nélkül intézi.
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország
alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk
a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen
bûnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk
érvénytelenségét.
Egyetértünk az elsõ szabad Országgyûlés képviselõivel, akik elsõ határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk
az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
 
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.


Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.

ALAPVETÉS

A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.

B) cikk

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

(2) Magyarország államformája köztársaság.

(3) A közhatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselõi útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

 

>>>>>

 

 

...
Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.
...


  
József Attila: Eszmélet

 

 

 

 Lugánói tanulmány Letüt!!?? De Van Másik  ....

Dr. Csath Magdolna: A lugano-i tanulmány

 vagy leírva ( pdf )

Lugánói tanulmány (1)

Avagy mit akarnak a globalizáció rejtőzködő urai?

Lugánóitanulmány(2)

 

Civil Akadémia

 vilagp.jpg

 

Drábik János A sotét újkor

 Egy rejtező királyi központ életjelei

 

 

 

Magyar Szent Korona működési rendszere

 

 

 

 2012. március 15. Nem leszük gyarmatok...

( 'nem egedünk a 48-ból' )

48  

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Angyalforrás

(Sólyomfióka, 2008.09.01 18:05)

Azt hiszem kedves Beszélget ez helyesbitésre szorul , ez nem az én megjegyzésem , ezt az Anyalforrás-ról idéztem vázlatosan.Ennél még különb dolgokat is találtam ott. Más: Holdvilág árok , így helyes, de van aki Holt-világ ároknak nevezi. Szörényi leventénél olvastam erről.Ha jól emlékezem az édesapja talált ott elég sok mindent.De mivel a Sötét-oldal gyorsabb volt rögtön meg is semmisitették.Egy Hun-korabeli harcos kőszobra volt , amit a közeli kőbányában zúztak be.

Angyalforrás

(Beszélget, 2008.09.01 15:00)

Lent Sólyomfióka meggjegyzése, hogy éljünk 'nihilbe'
-Nem kell tennünk semit- és jön a paradicsom... 'sugallat' , tényleg veszélyes.(a többit ott)
Aztán veszi a maja naptárt, megfelezi és Tibetből az Andokba teszi az 'erőt'...
Tamás meg Pilisből érzi...
Feltettem Zsiann oldalára Pilis geológiai téképét (azért kerestem meg, mert az tanultam valamikor, hogy tengeri ülledékből áll, -az meg nem jó 'energiák' közvetítésére (szerintem) - de a magja nem üledék, és árnyúlik a visegrádi hegységbe is! Ott van a holdfényárok (remélem jól írom a nevét) ami nekem mindig békét sugárzott. (sajna csak gúny lett belőle, hogy -magyarázat nélkül- feltettem)

Vágy-Való-Visszatérés

(Kinga, 2008.09.01 13:56)

- "A szív érzi az igaz utat. Ha vágyaidat leküldöd szívedbe, s ott újra éled, megmarad belőle mi igaz, mi utad része, mi irányba visz, s eltűnik belőle, mi emberi vágyakozás, ego. A szív képes a szétválasztásra. Tiszta vágyakat kell behívnod, szíveden át. Azon át kell megteremtened őket. Tudatosan.

A Való

Az ego mit magára vesz, s támadásnak vél, akár sérelem, vagy bántás formájában, nem való. Az igaz szellemre ez nem vonatkozik, mert nem valója, bár része az.
Az igaz Szellem az Egység Valója a Szeretet. S bár minden mi létezik része, de mégsem valója. Csak leképeződése, korlátozott megjelenése.
Valója az igaz Szeretet. Más nem. Mi ebből leképeződött, s bárhogy megnyilvánul, de szeretet nincs benn, az csak része, de nem Való-ja. Az mind az ego által teremtett egyéni valóság.
Mikor a részek visszatérnek az Egy-be, az igazi Szeretetbe, akkor válnak Való-vá, s megszűnnek részeknek lenni. A részek azok, mik mindent magukra vonatkoztatva fognak fel, s így nem a Való-ban élnek. Mi részre vonatkozik - nem az Igaz Való-ra vonatkozik, csak a részére (bár az benne van). Ha Egy-ként él benne, rész nélkül, akkor lesz minden Való, miben megnyilvánul. Mert az Egy-ből(nézve) minden Való, de kívülről, csak rész.
Ez a feladat. Újra Való-ként létezni, s átélni!

Visszatérés a középpontodba, hogy onnan kiáradhass a Mindenségbe, minek akkor már nem része, hanem teljessége vagy."


Ezt a 3 idézetet kívántam megosztani veletek, mert amikor írtam a magamét, éreztem némi hiányosságot, erre meg véletlenül ráakadtam. Bár ugyan arról szól, de teljesebb.

Madame Blavatsky

(Kinga, 2008.09.01 11:03)

Tudtam, hogy olvastam valahol a nevét....(Rudolf Steinerrel egyetemben)
"Az összeurópai szabadkőművesség, köztük a francia Grand Orient és több brit páholy engedélyezi női tagok felvételét is. A két leghíresebb női szabadkőműves Heléna Petrovna Blavatsky és protezsáltja, Annie Besant volt. Blavatsky a Teozófiai Társaság vezetojeként vált kiemelkedő személyiséggé. Blavatsky az olasz carbonárik vezetője,
A Társaságnak azonban olyan nem szabadkomuvesek is a tagjai lehettek, akik Lucifert tekintették a világosság istenének, és őt tisztelték valódi istenként.".......

Szer - Elem

(Kinga, 2008.09.01 10:04)

Talán valaki okos egyszer azt mondta, hogy a tibetiek ismerik a titkokat, gyakorolják is (meditálnak, előhívják, ébren tartják, tanítanak, őrzik a tudást), de igazából nem teremtenek, ez pedig ránk vár a Szer-Elem által. Lehetséges...

1.Elszakadok, hogy visszatérhessek
2.Elengedek, hogy megtarthassak
3.Lerombolok, hogy újra építkezhessek
4.Vágytalan leszek, hogy ne csalódjak az elvárás által
5.Közömbös, hogy ne bocsátkozzak harcba, ne veszítsek energiát, egyensúlyomat tartsam.
6.Nincs különbség: az énem jó és rossz oldalát mutatják, de az is az enyém, a részem, a teljességem része, egyik nem nyer értelmet a másik nélkül és csak a saját tapasztalatunk, érténkrendünk éltal válik jóvá vagy roszsá valami. Ilyen szempontból nincs külömbség, egyenértékűek. Az érem egyik és másik oldala, csak attól függ mit látok, honnan szemlélődők.
Érdekes mindez!

Bocs

(Beszélget, 2008.09.01 09:36)

Kicsit tömör voltam, Hanvas lapja már a kedvencek között volt, és a gép kérdezte, hogy felülirja e.
A miszérium-magyarásztot köszönöm.

Hamvas Béla

(Sólyomfióka, 2008.09.01 07:39)

Ha akartad , tedd is meg Hamvasnak a kedvencek között a helye.(szerintem) Felűl írja ?(mit)Nem igazán értem a kérdésedet.Vázlatban itt a lényege : Pho-wa. A misztériumnak a célja FELÉBRESZTÉ , A SZABADULÁS. Ezt a tudat maximális fegyelmezése útján érik el .A látható érzéki világtól való teljes elszakadás .A tibeti gyakolatok(beavatások) célja : nincs mit megtartani , mindent le kell rombolni. Légy vágytalan , közömbös és egykedvü. Nincs különbség jó és rossz , gyönyör és fájdalom ,erény és bűn között.(szerintük)

Őrangyal

(Beszélget, 2008.08.31 14:07)

Hanvast be ahartam tenni a kedvencekbe...Felülírja?
Tibetről lent.

Őrangyal

(Sólyomfióka, 2008.08.31 08:21)

Jó "Vásárnap" reggelt Mindenkinek.Az Őrangyal üzenete elgondolkodtató . Egy dolog bizonyos lett számomra , hogy azóta valami erősen változik.(bennem is) Jó Magyar szokás szerint én azonban tovább "kalandoztam" és ezt találtam :Hamvas Béla örök igazságait.Ajánlom-e lapot figyelmetekbe. http://hamvasbela.org/szavak/tibet.html

Őrangyal

(Kinga, 2008.08.30 23:32)

Tudom, hogy már volt szó az angyalforrásról, mégis,olvastátok
http://angyalforras.hu/Sajat-kozvetitesek
Magyarország Őrangyalának üzenete
Ír benne tibetről...is
Mit gondolsz minderről?

Sok jó ember

(Beszélget, 2008.08.30 22:14)

A nyárnak lassan vége, elkezdődnek a helyi lokálpatriótk összejövetelei; elmegyek oda is egy kis 'szimatot venni'.
Nem tudom fecó mit végzett olajügyben (lásdd fenn), de a hatalom még nagyon kell neki...
Karácsonyig kiderül. Addig is feltettem(lent) Szántai Karácsony-Kerecsen beszélgetését.(Majd az Isten kardjában lesz a helye).

Pozitív

(Sólyomfióka, 2008.08.30 19:30)

Ami elégedettséggel tőlti el kicsit szomorú lelkemet az az , hogy megváltozott a város " népe ". Hírtelen, szinte minden átmenet nélkűl.Jártamban-keltemben azt látom idegenek szólítják meg egymást. "És nagyon egy-et értenek ". Szerintem az idei nyár nagyon sok lehetőséget kínált , hogy " ilyen sok jó embert" össze hozzon. Ezt Szántai Lajos mondta a Magyar Várban a nyári napfordulón a Fényünnepén a szervezőknek.Büszke és boldog voltam , hogy ott lehettem.

Szinjátszás

(Sólyomfióka, 2008.08.30 19:13)

Egy-et értek veled , ez így van :beszélnek és beszélnek, de biztosan kész van már a tervük , ha Fletót kikell menekíteni, ki legyen a következő .

Jó cselekedet

(Kinga, 2008.08.30 18:08)

Színjátszás az egész....Program
Lehet igaz, lehet nem. Beszélnek és beszélnek...
De hol az igazi tett,a valós, a látható, az érzékelhető JÓ cselekedet, a szavak mérhető súlya, minek a mértékegysége az Igazság?

Fodor Gábor

(Beszélget, 2008.08.30 15:21)

Liberális barátaimtól azt kérem, támogassák ezt a programot, mert ez az ország érdeke.
Az SZDSZ nemet mondott Gyurcsánynak.
...elfogadhatatlan, hogy a terv az állam mindenhatóságából indul ki és nem növeli a gazdaság és polgárok szabadságát.
http://index.hu/politika/belfold/fg080830/

Ui:fecónak csak 3 szavazat + lell!

Hasonló

(Kinga, 2008.08.29 01:02)

A napokban hasonló gondolatok foglalkoztattak, leírtam 1 oldalba. A MAG-ból való egyedi, egyéni lét kibontásáról szól, ami új világképet képes teremteni, magunkból és nem hasonlítható a mai globalista világképhez, ami ez egyént, az egyediséget mellőzi, ahol csak egy össz massza működik.

Igen

(Kinga, 2008.08.29 00:56)

Értem

A szív..

(Beszélget, 2008.08.29 00:52)

Amit írtál arról a magamét megírtam a Királyságról 2.bekerdésében.. (Szeret)

Világ

(Kinga, 2008.08.29 00:47)

Vicces,vagy különös, hogy a leírt szövegem után eljutottam a Lexikonom-on át A Világ Működéséig!

Még...

(Kinga, 2008.08.28 23:52)

Még valami :
Az Igazság nevében....Kinyitni!-jutott eszembe


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Következő »