Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Királyságról

2012.02.15

 

2008-08-31 

 

2008-08-17:11h

 

 2012....

 

 

 
Kárpátia - Hajdanán 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Abba solan egyetértenek, hogy az utolsó szakrális királyunk Mátyás volt. Őt is úgy választották a ’Duna jegén’. Az árpádházi királyok vérvonalával is volt gond… Nem mindegyik fejére tették rá a koronát, csak fölé emelték…A vérvonalak megtartásához kellett hogy értsenek a magyarok, ha máshonnan nem a lótenyésztés révén mindenképp. ( A vérvonal alatt természetesen fajtát értek, nem fajt!)  Így azt is tudniuk kellet, hogy egy kiemelkedő képesség továbbvihető, de nem feltétlen a közvetlen leszármazottakban jelenik meg újra, sőt ennek kicsi az esélye. A mai géntechnológiai ismeretek mellett az embert tenyészteni igen veszedelmes dolog lenne. ( Bár a fantázia szül jó, vagy inkább bizar elképzeléseket erre – aki látta a Düne című filmet tuja mire gondolok.) Így számomra (számunkra) marad az erős köztársasági elnök (Aki nem csak vezet, hanem irányit.)

 Ahhoz, hogy egy ilyen (szakrális) ember kiemelkedhessen, (és hogy ne a pénz döntse el, hogy kit választanak meg,) a magyarságnak vissza kell térnie az ősi ’énfejlődéshez’, azaz elfogadja az élet hagyományos magyar nézetét. Ez a fajta gondolkodás (Szeres) hangsúlyozza a (össze)rendezett társadalmi kapcsolatok fontosságát. Az az ember, aki követi a hagyományos elveket az életében, arra törekszik, hogy megismerje magát, meghatározza magát, és miután ezt megtette, a körülötte lévő világ rendjébe énként rendeződjön. Akkor átmegy a felnőtté avatás vizsgáján, és ki tudja választani vezetőit. (Most úgy kell felépíteni a személyiségét, hogy alárendelje magát (valamilyen idegen) világrendnek, és így igazán soha nem válik egy egyedülálló személyiséggé.

 Ehhez nem elég (de szükséges) az alkotmány módosítása…,

 

 

 

 

 

 

2008-08-17:22h

A hogyan kiindulási vázlatát (a stratégia első bekezdését) nem kell kitalálnom. Kutatni (kutakodni) kell az igaz történelmünkbe, és megrezegtetni honfitársaink tudatalattiját, hogy Ők is ezt tegyék.

Most „Az ellenszegülésre képtelen, kifosztott, megalázott magyar népet ezernyi alázással és erőszakkal törik kerékbe.

Elidegenítik a magyart saját nemzetétől.”

Aki 'beleszagol' igaz történelmünket, és beleremeg a lelke az emlékekbe: "Nem hisz többé a hazugságoknak.

Keresi a kapcsolatot magyar embertársaival, sokkal fontosabb lesz számára a saját véreivel, a magyar testvérekkel összefogni.

Megérti és halálos veszélynek fogja fel a magyarságot pusztító erők jelenlétét. Újra a gondolkodó, álmából felébredt magyarként ismeri fel ezeket az erőket:

Jövőnk anyagi bázisát megsemmisítő erők.

Kultúránkat, igaz értékeinket kisebbítő, elrejtő, eltagadó erők.

Igaz történelmünk feltárását, tanítását megakadályozók.

Történelmi megrablóink további patronálói.

Az ócsárlók, a szennyezők, a rongálók.

A politikai elnyomóink, akik erőszakot alkalmaznak népünkkel szemben, ennek árát is velünk fizettetve meg.

Azok az elnyomók, akik kezünk, erőnk lefogásával kiszolgáltatnak az ellenségnek.

Azok a politikai elnyomók, akik fasisztoid erőszakkal rakják ránk az elviselhetetlen terheket. És azok, akik arra kényszerítenek, hogy meghunyászkodva tűrjük, míg kifosztanak bennünket, sőt kifosztásunkhoz biztosítják a törvény ellenünk fordított hatalmát.

Azok az ellenségeink is felismerhetők lesznek számunkra, amelyek (saját erőforrásainkat kisajátítva) arra építik fel életüket, hogy legyőzzék, igába hajtsák a terhek viselőit, hogy rabszolgává tegyék az értékek létrehozóit saját hazájukban.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország Alaptörvénye*

(2011. április 25.)

Isten, áldd meg a magyart!

 NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelõsséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot,
és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdõ õseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerû szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával
gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különbözõ vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.
A velünk élõ nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezõk.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét
és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelõsséget viselünk
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erõforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövõ
nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínûségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttmûködésre törekszünk a világ minden nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttmûködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvetõ értékei a hûség,
a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás
nélkül intézi.
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország
alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk
a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen
bûnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk
érvénytelenségét.
Egyetértünk az elsõ szabad Országgyûlés képviselõivel, akik elsõ határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk
az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
 
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.


Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.

ALAPVETÉS

A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.

B) cikk

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

(2) Magyarország államformája köztársaság.

(3) A közhatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselõi útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

 

>>>>>

 

 

...
Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.
...


  
József Attila: Eszmélet

 

 

 

 Lugánói tanulmány Letüt!!?? De Van Másik  ....

Dr. Csath Magdolna: A lugano-i tanulmány

 vagy leírva ( pdf )

Lugánói tanulmány (1)

Avagy mit akarnak a globalizáció rejtőzködő urai?

Lugánóitanulmány(2)

 

Civil Akadémia

 vilagp.jpg

 

Drábik János A sotét újkor

 Egy rejtező királyi központ életjelei

 

 

 

Magyar Szent Korona működési rendszere

 

 

 

 2012. március 15. Nem leszük gyarmatok...

( 'nem egedünk a 48-ból' )

48  

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

A szív és az igazság szabadsága

(Kinga, 2008.08.28 23:38)

Hú, most jól elgondolkodtattál, egyébként is ma a táblákról a városban a képed jutott eszembe.
Amit a szívem megidézett világ csak az enyém lenne?
Igen, lehet, mindenkinek saját kis világa van, amit csak maga ismer és tud kibontani. És gondolod, hogy a megidézett csoda is csak a saját kivetülő gondolati képünkben létezik és nincs egy, mondjuk olyan közös, mindenki számára elérhető világ, ahol ezek már eleve léteznek, csak el kell tudni oda jutni? A szív saját, de amit megnyit,akár lehet-ne közös kép, élmény, érzés
is. Talán erre mondható, hogy EZ AZ, én is eképp vélekedek, közös a világunk, világképünk, akár földi, akár nem....Nehogy magadra vedd, csak morfondírozok.
És milyen érdekes, hogy legyen az egy kép, vagy vers és mennyi mindenre gondolhatunk, más-más érzést, gondolatot nyit meg, és itt jön a Te Igazad!A te képed, a saját összefüggéseid igazában nyer értelmet.
HOL az Igazság, s van e Közös Igazság?
Az Igazság a te olvasatodban, amit az én verses fám és a te képes fád szimbolizál, szerinted megnyitja a "kapukat", azokat is, ahova egyébként nem lehetne bemenni.Tehát, Igazság-Szabadság, akkor pedig bárhová, akár ahonnan a szívem.....És akkor mindkettőnknek igaza van, bezárult a kör.Bonyolult vagyok, mi? :-)
De legalább, már van két Fánk!

Kinga

(Beszélget, 2008.08.28 21:48)

Ahonnan a szíved vette, az a Tiéd, de köszönöm!
Nem a fájdalomra gondoltam a küldött képre nézve, hanem arra, hogy a Fa meg fogja engedni, hogy olyan helyre is bemenjek, ahova 'Behajtani Tilos'. A sztyeppén nincs ilyen tábla. ( az ökoszisztémákról egy kicsit írni fogok az Isten Kardja -ban)

Enyhülés

(Kinga, 2008.08.28 09:34)

Csodának egy cseppje

Verseket szüle szívemnek monoton ritmusa,
S hol virágaim nyílnak, az ég lészen a magasságos otthona.
Udvarában állva szememmel a távolságot kémlelem,
Eljő e a hajnal értem, hogy köszönthesse reggelem.
Mikor átölel a bíbor és szél suhan át a tájon,
Egy harmatcsepp csillan a kinyíló virágon.
Tükröződik benne a világ s a csodának egy cseppje,
Legyen Tiéd e vers s honnan szívem azt vette!

Fa

(Kinga, 2008.08.28 07:18)

Látom, él benned a .....vers...is :-)

Fa és fűszál

(Beszélget, 2008.08.28 00:18)

Fűszálként meghajolni, lehet, hogy vétek,
De nyomorult kis életedet minduntalan félted!
Vagy lehetsz Fa és vállalod, Vihar hasítsa törzsed ketté,
Hogy haláloddal éljen az Igazság örökké!
https://talk.eoldal.hu/archiv/iobrazek/26

Tényleg

(Kinga, 2008.08.27 18:27)

Érdekes, ehhez Te kellettél. Más formában van a gépemen tárolva. Most ki is javítom! :-)

szakr'(ramentum)

(Beszélget, 2008.08.27 17:34)

Én csak középre igazítottam. -ilyen a vesed formája!

pontosabban

(Kinga, 2008.08.27 08:41)

Pontosabban a háromszög elrendezés, melyet formáltál belőle, a tartalomhoz ígazodva, igazítva az ember csontrenszerében a sacrumot (szakrum), másnéven a keresztcsontot idézi meg, mely a csontos,gyűrű alakú medence(öv)-et hátulról határolja, azt bezárja.
Bocsánat a kitérőért, de eszembe jutott ez a kép és pontosabban megnéztem, hogy is tanultuk annak idején :-)

Bemutatkozó

(Kinga , 2008.08.27 01:13)

Láttam, az idézetet, ráadásul, az én meglátásom szerint medence (öl)formájúra alakítottad!Jó ötlet.Köszi.

Sőt

(Kinga, 2008.08.23 14:28)

Tavaly nov.-ben kezdtem el írni,ezek az elsők közé tartoznak.Pár megjelent, pár fent van valakinek az oldalán a neten (kinga alatt ne keress, úgy nem találsz, bár Árpádházi Boldog K.szívesen lennék :-).Az elmúlt 1-2 hónapban született elég sok, de már egész szép számban gyülekeznek.Vannak hasonlók, lelkesítők, merengők, révülők, szépségesek, az igazságot megpendítők és talán szomorú is akad 1-1, de azok is igazak. Talán mindben van egy kis szakralitás, vagy spiritualitás.
Hogy honnan és miért jönnek, nem tudom, nem (ezt) tanultam.
De szeretem, képeket nyitnak....
ha lesz még a beszélgetések kapcsán esetleg v.melyiknek aktualitása, elküldöm, vagy írok egyet
:-)
Igen olvasatam a diszlexiát,talán onnan villant be a szó.
Van egy rövid, állítólag Sütő A. boncolgatta ezt a kérdést....

Fa és fűszál

Fűszálként meghajolni, lehet, hogy vétek,
De nyomorult kis életedet minduntalan félted!
Vagy lehetsz Fa és vállalod, Vihar hasítsa törzsed ketté,
Hogy haláloddal éljen az Igazság örökké!

Bánni? Sőt! Örülök neki!

(Beszélget, 2008.08.23 12:14)

Ezeket a verseket most írtad.? Az nagyon klassz!
Határozottan jobbkezes vagyok.
Hogy nekem hogy forog... Ha legyitod ott van.
A diszlexiáról a Kezdjük -ben írok Sólyomfiókának.

Korona/Királyság

(Kinga, 2008.08.23 11:14)

Versek tőlem, Neked.Talán nem bánod, hogy elküldöm.


Szent Korona
Segíts nékünk!

Legyen Egy az Isten vélünk,
Szent Korona Segíts nékünk!
Fakassz forrást az elapadt kútból,
S tápláld a jövőt a titkos múltból!

Gyakoroljál kegyet rajtunk,
S bocsásd meg, hogy most is alszunk!
Szemünket nyisd ébrenlétre,
Szívünk szólítsd készenlétbe!


Emeld fejét Népünknek,
S adjál tartást létünknek!
Szent Korona, segíts nékünk,
Istenünk, most legyél vélünk!

_______

Tiéd Tiéd az Ország!


Kárpát medence életünknek bölcsője,
Ölet formál, hogy születhessünk belőle.
Anyaföld s Te, egyek vagytok,
Méhetekből áldást adtok.

Áldás nékünk e kicsiny Élet,
Hisz’ fogyóban a magyar Véred!
Ne bánkódj a múltadon,
Földünkben van minden kincs s vagyon.

Koronánk az égben lebeg,
Gyakorolja ránk a kegyet.
Áldja végre ezt a méhet,
Misztérium legyen részed!

Emesének álmát éled,
Szűz Máriánk kérünk Téged!
Csillag ösvény kapuján
Szent erőket küldjél ránk!


Tiéd az Ország szép kezedben,
Jóságod is védelmezzen!

_________________________

Test,Lélek, Szellem
Éltető, Teremtő Szer Elem

Apáitok ősi vére,
Folyjék bennetek végre,
Fohászunk induljon az égbe!

Rázkódjon a Föld s az Ég,
Küldje ránk Szent Seregét!
Ébred a Magyar Szív,
Mindenkit Haza hív!

Szent Korona, Szűz Mária,
Itt vagyunk Édes Haza!
Itt vagyunk újra, ha hívtál,
Akárhány harcot is vívjál!

Legyen boldogabb ez az új Kor,
Azt üzenik Túlról,
Forduljon meg Nemzetünk sorsa,
Legyél Szent Királyunk hona,

Te Dicső Magyarország!

_______________

Magnak Népe

Halkan, csendben lehull egy mag,
Ezernyi évig hallgatag.
Nap kelti életre, s növeszti testét,
Elrendezve Teremtőnek tervét.


Szárba szökken szépen a hajtás,
Merevíti, mint embert a tartás.
Magnak Népe nézz tükörbe,
Rég leküldtek már a Földre!


Tudást szívsz a gyökerekből,
Tejútunknak rendszeréből.
Ország Teste kellj fel végre,
Koronázzon Napnak fénye,
Fényküldöttek büszkesége!

Hozz vigaszt az Embereknek,
Hogy a jó útra térjenek meg!
Áldott légy Földünk Éke,
Ősi vérünk, Magnak Népe!

Olvasás

(Kinga, 2008.08.23 10:42)

Néha én is furcsságokat olvasok, mintha diszlexiás lennék, de ez badarság, valószínű, egyszerűen csak kapkodok.
Van, amikor elhanyagolható inf.tartalmú szöveget olvasok, csak a lap közepén lévő szavakba olvasok bele,mégis tudom hol kell belemerülni.
Sajnos, most vizsgák előtt állva ez erre nem igaz
:-(

Agyfélteke

(Kinga, 2008.08.23 10:32)

Ha már megkérdezted, Te milyen kezes vagy?
Nem tudom én hogy vagyok összekapcsolva, de azért működök :-), néha a megszokottól egy kicsit eltérőbben.
Gonosz: már azt hittem, olvasol a gondolataimbam, valóban pár pillanatra átsuhant az agyamon a szerepköre, T. sötét erőinek bejegyzése kapcsán (is).
De megnyugodtam, még nem látsz belém :-)))
Még a legelején, mikor Zsiann átvette a fórumot, néztem be ide hozzád, azóta nagyon szépen kiteljesedett az oldal és fejlődik most is.
Gratulálok!

Miért

(Beszélget, 2008.08.23 09:14)

Mert a gondolszt gonosznak olvastam.....
Bocs!
Azért kérdertem, hogy milyen kezes vagy, mert a balkezeseknél sokszor az agyféltekek is fordítva vannak.

Miért?

(Kinga, 2008.08.22 23:39)

Jobb kezes? Miért kérded?
És miért kérded a Gonoszt, milyen összefüggésben?
Valamit kifelejtettem elolvasni?

Teszt

(Beszélget, 2008.08.22 23:12)

Ha már betöltötted az oldalt, a kép a Te gépeden 'fut'.Tehát megállítotad.
Balkezes vagy. Vagy jobb?

Miért GONOSZ ???

Teszt

(Kinga, 2008.08.22 21:37)

Ha a forgásra gondolsz, akkor a következő:
Nekem, mint a nők nagy részének, most itt bocsánatot kérek, akiknél nem így van, gondjaim vannak az irányokkal. Valahogy mindíg a másik irányból gondolom. Ezért, hogy lemásoljm a forgást, megmondom, hogy felálltam és gyakorlatoztam. Kéz, láb, fej...
Eleinte zavaró volt, de nekem jobbról balra forog, mintha átfordulna néha. Egyszer megállt, de szerintem a program állt le egy pill.ra, vagy éppen betöltött, ezért volt fennakadás:-)
Örülök, hogy tetszik a versem!

Tűz

(Beszélget, 2008.08.22 19:33)

Válasz Ziannál!
Kinga kérlek írd meg az érdekes teszt eredményét!

Király-ság

(Kinga, 2008.08.22 13:22)

Hát úgy látszik, versben él bennem az információ.
Tetszik az írásod.
Pont tegnap néztem meg a berényiturul oldalon Szántai L.:Mátyás királyról szóló képanyagát.Bár egyszer régen már hallottam.


Hívunk Téged!


Te vagy a Tűz,
Te vagy az Élet,
Vérünk benned
Újra éled!

Te vagy a Tűz,
Te vagy az Élet,
Szíved lángja
Égig érhet!


Égig ér a tűznek lángja,
Hét világnak Életfája.
Te vagy a Tűz, te vagy az Élet,
Csillag ösvény halad véled!

Táltos ének köszönt téged,
Sólyom madár útját nézed.
Nyitva a Kapu, repülsz rajta,
Sólyom lelked nyitva tartja!

Egyik szemed Holdnak fénye,
Másik lészen Napnak éke,
Szél simítja ember-szárnyad,
Köztük feszül lélek-vágyad.

Te vagy a Tűz, Te vagy az Élet,
Örök Világ benned éled!

Újra születsz lángok közül,
Tiszta szíved velünk örül!
Örülsz vélünk, részünk lettél,
Életedre Esküt tettél!

Te vagy a Tűz,
Te vagy az Élet,
Lépj elő hát,
Hívunk Téged!

2008. augusztus 20.
19.40.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Következő »