Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Királyságról

2012.02.15

 

2008-08-31 

 

2008-08-17:11h

 

 2012....

 

 

 
Kárpátia - Hajdanán 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Abba solan egyetértenek, hogy az utolsó szakrális királyunk Mátyás volt. Őt is úgy választották a ’Duna jegén’. Az árpádházi királyok vérvonalával is volt gond… Nem mindegyik fejére tették rá a koronát, csak fölé emelték…A vérvonalak megtartásához kellett hogy értsenek a magyarok, ha máshonnan nem a lótenyésztés révén mindenképp. ( A vérvonal alatt természetesen fajtát értek, nem fajt!)  Így azt is tudniuk kellet, hogy egy kiemelkedő képesség továbbvihető, de nem feltétlen a közvetlen leszármazottakban jelenik meg újra, sőt ennek kicsi az esélye. A mai géntechnológiai ismeretek mellett az embert tenyészteni igen veszedelmes dolog lenne. ( Bár a fantázia szül jó, vagy inkább bizar elképzeléseket erre – aki látta a Düne című filmet tuja mire gondolok.) Így számomra (számunkra) marad az erős köztársasági elnök (Aki nem csak vezet, hanem irányit.)

 Ahhoz, hogy egy ilyen (szakrális) ember kiemelkedhessen, (és hogy ne a pénz döntse el, hogy kit választanak meg,) a magyarságnak vissza kell térnie az ősi ’énfejlődéshez’, azaz elfogadja az élet hagyományos magyar nézetét. Ez a fajta gondolkodás (Szeres) hangsúlyozza a (össze)rendezett társadalmi kapcsolatok fontosságát. Az az ember, aki követi a hagyományos elveket az életében, arra törekszik, hogy megismerje magát, meghatározza magát, és miután ezt megtette, a körülötte lévő világ rendjébe énként rendeződjön. Akkor átmegy a felnőtté avatás vizsgáján, és ki tudja választani vezetőit. (Most úgy kell felépíteni a személyiségét, hogy alárendelje magát (valamilyen idegen) világrendnek, és így igazán soha nem válik egy egyedülálló személyiséggé.

 Ehhez nem elég (de szükséges) az alkotmány módosítása…,

 

 

 

 

 

 

2008-08-17:22h

A hogyan kiindulási vázlatát (a stratégia első bekezdését) nem kell kitalálnom. Kutatni (kutakodni) kell az igaz történelmünkbe, és megrezegtetni honfitársaink tudatalattiját, hogy Ők is ezt tegyék.

Most „Az ellenszegülésre képtelen, kifosztott, megalázott magyar népet ezernyi alázással és erőszakkal törik kerékbe.

Elidegenítik a magyart saját nemzetétől.”

Aki 'beleszagol' igaz történelmünket, és beleremeg a lelke az emlékekbe: "Nem hisz többé a hazugságoknak.

Keresi a kapcsolatot magyar embertársaival, sokkal fontosabb lesz számára a saját véreivel, a magyar testvérekkel összefogni.

Megérti és halálos veszélynek fogja fel a magyarságot pusztító erők jelenlétét. Újra a gondolkodó, álmából felébredt magyarként ismeri fel ezeket az erőket:

Jövőnk anyagi bázisát megsemmisítő erők.

Kultúránkat, igaz értékeinket kisebbítő, elrejtő, eltagadó erők.

Igaz történelmünk feltárását, tanítását megakadályozók.

Történelmi megrablóink további patronálói.

Az ócsárlók, a szennyezők, a rongálók.

A politikai elnyomóink, akik erőszakot alkalmaznak népünkkel szemben, ennek árát is velünk fizettetve meg.

Azok az elnyomók, akik kezünk, erőnk lefogásával kiszolgáltatnak az ellenségnek.

Azok a politikai elnyomók, akik fasisztoid erőszakkal rakják ránk az elviselhetetlen terheket. És azok, akik arra kényszerítenek, hogy meghunyászkodva tűrjük, míg kifosztanak bennünket, sőt kifosztásunkhoz biztosítják a törvény ellenünk fordított hatalmát.

Azok az ellenségeink is felismerhetők lesznek számunkra, amelyek (saját erőforrásainkat kisajátítva) arra építik fel életüket, hogy legyőzzék, igába hajtsák a terhek viselőit, hogy rabszolgává tegyék az értékek létrehozóit saját hazájukban.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország Alaptörvénye*

(2011. április 25.)

Isten, áldd meg a magyart!

 NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelõsséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot,
és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdõ õseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerû szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával
gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különbözõ vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.
A velünk élõ nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezõk.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét
és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelõsséget viselünk
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erõforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövõ
nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínûségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttmûködésre törekszünk a világ minden nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttmûködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvetõ értékei a hûség,
a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás
nélkül intézi.
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország
alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk
a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen
bûnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk
érvénytelenségét.
Egyetértünk az elsõ szabad Országgyûlés képviselõivel, akik elsõ határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk
az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
 
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.


Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,
az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája
és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi
a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.

ALAPVETÉS

A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.

B) cikk

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

(2) Magyarország államformája köztársaság.

(3) A közhatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselõi útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

 

>>>>>

 

 

...
Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.
...


  
József Attila: Eszmélet

 

 

 

 Lugánói tanulmány Letüt!!?? De Van Másik  ....

Dr. Csath Magdolna: A lugano-i tanulmány

 vagy leírva ( pdf )

Lugánói tanulmány (1)

Avagy mit akarnak a globalizáció rejtőzködő urai?

Lugánóitanulmány(2)

 

Civil Akadémia

 vilagp.jpg

 

Drábik János A sotét újkor

 Egy rejtező királyi központ életjelei

 

 

 

Magyar Szent Korona működési rendszere

 

 

 

 2012. március 15. Nem leszük gyarmatok...

( 'nem egedünk a 48-ból' )

48  

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

HA EGY KÖZÖSSÉG NEM TANUL A HIBÁIBÓL

(Beszélget, 2012.02.12 16:09)

"HA EGY KÖZÖSSÉG NEM TANUL A HIBÁIBÓL,

ARRA ÍTÉLTETETT, HOGY ÚJRA ÁTÉLJE AZT"

Gyerekek

(Beszelget, 2012.02.09 16:38)

Isten, áldd meg a magyart!

Hungária Televizió

(Sólyomfióka, 2009.04.16 11:33)

Kedves Beszélget !
Szeretném megkérdezni , hogy a Hungária TV-t miért nem tudom megnyitni ?

Re: Hungária Televizió

(Beszelget, 2012.02.02 16:10)

A TV nem édekekel
De gyólulok....

muzuruduzuru@citromail.hu

(muzurud uzuru , 2009.03.04 19:17)

Szóval titkos emberke a beszélget ki csak hívni, tud de, beszélni már nem mer. Van kettő az országban melyikhez, tartozol?

Miért is tartunk itt?

(Beszélget, 2009.02.26 13:00)

Volt egyszer egy pásztor, aki egy magányos helyen a juhait legeltette.
Egyik nap megáll mellette egy vadonatúj metálszürke Audi. A vezetője egy Armani öltönyös, magabiztos fiatalember.
Megkérdezi a pásztort:
- Ha megmondom magának, hogy hány juha van, nekem ad egyet?
A pásztor ránéz a fiatalemberre, aztán a békésen legelésző nyájra, és nyugodtan azt mondja:
- Rendben.
A fiatalember odamegy az Audihoz, összeköti a mobiltelefonját a notebookjával, az Interneten felmegy a NASA oldalára, GPS helymeghatározójának segítségével letölt egy megfigyelő műhold képeit a környékről, megnyit egy adatbankot, egy szkennelő- programmal, összeszámolja a juhokat, majd egy 15 oldalas jelentésben kinyomtatja, aztán odafordul a pásztorhoz és azt mondja:
- Pontosan 87 juha van itt a környéken.
- Igaza van, - válaszolja a pásztor. - Válasszon ki egy juhot magának.
A fiatalember kiválaszt egy nem túl nagy, de szép bundájút, beteszi az Audi csomagtartójába. A pásztor ránéz, egy kicsit gondolkozik,aztán megszólal:
- Ha megmondom magának, hogy mi a foglalkozása, visszaadja?
A fiatalember nagyképűen rábólint. A pásztor erre azt mondja:
- Maga menedzser.
- Honnan jött rá? - kérdezi az.
- Nem volt nehéz. - feleli a pásztor
Először is: idejön anélkül, hogy bárki is hívta volna.
Másodszor: egy juhot akart fizetségül, hogy megmondja nekem azt, amit úgyis tudtam.
Harmadszor: fogalma sincs arról,amivel én foglalkozom.

Úgyhogy most adja szépen vissza a pulikutyát!

József!

(Beszélget, 2009.02.21 09:30)

Jó helyre írtál, de a válaszomat a citromail visszadobta -szokása. Törölni kell benne.

muzuruduzuru@citromail.hu

(muzurud uzuru , 2009.02.19 23:40)

Szóval a beszélget le tagadja magát ő hívott ide szerinted ide találtam volna és pont ebbe a témakörben írnák viccelsz velem képzelt beteg lett mára hogy a saját szavát feledte érdekes mit ne mondjak? Igen elmebeteg oldalon vagyok kedves ide kérnek hogy jöjjek és csak te szórakozol velem és aki miatt jöttem mert hívott nincs sehol. Kérdem mire jó ez valami titkos célja volt ezzel mert volt valami az biztos de nem értem szavamra vagy beteg lett elme kórban szenved értem én mondjad végre "beszélget" mért kellet ide jönnöm. Cica elvitte a nyelvedet nem tudsz szólni itt van a fióka te ő volnál ki jobban tud mindent hisz nem vele beszéltem kedves "beszélget" mily játékot játszol velem nem értelek csak egyszer szavadat hallom itt ha ide jöttem üres szavakkal fizetsz ki engem halljam hát a szavaidat meg kukultál volna. Ejnye bejnye?

iziridbiziridmuzurudnak

(Sólyomfióka, 2009.02.19 20:34)

Szerintem téged , ide senki nem hívott kedves idegen,viszont a te számodra biztosan van egy pár elmebeteg oldal , ahol a hasonszőrűekkel iszapbirkózhatsz , de elő fordulhat , hogy még a malacok is kikérik maguknak az efféle vegyülést !

muzuruduzuru@citromail.hu

(muzurud uzuru , 2009.02.19 12:50)

Érdekes anyámasszony katonái vannak itt szoknyába bújva vagy a mögé? Te akartál beszélni most meg semmi de vádaskodni azt tudsz magadtól teszed vagy tanulsz a mesteredtől? TANÍTVÁNY NEM LENNÉK OTT? Politikai demagóg vagy, vagy ön tömjénező az is jó neked? Nekem ez magas beszélni hívsz ide és nem mersz beszélni a témáid facsartak olyan spin is van bennük ki vagy te néma levente ki saját magától és fél ha szólni kellene. Gyalázkodni azt tudsz igaz úgy sem válaszol rá senki szabad madár vagy ja van pénzed ilyen dologra hát tegyed akkor te teszed is! De mit ártasz vele kit érdekel (mondod te) sokakat mondom én? Hígul a vér ha itt vagy te is ja meg én is, hogy foglalkozom egy olyan emberrel ki beszélni hívott és nincs mesze tenni (ja mit is. Talán hogy EMBER legyen gerinces (ja lepkeféle) ismeretlen faj?

Muzurudnak ?

(Sólyomfióka, 2009.02.17 11:19)

Aki tud , az egyedűl is tud beszélgetni , próbáld megszólítani a lelked , ha szerencséd van , válaszolni is fog ! :)

Spárta nem eladó

(Beszélget, 2009.02.17 08:01)

"A XXI. században a víz olyan lesz mint az olaj (volt) a XX. században." Magyarország a világ egyik legnagyobb édesvízkészletével rendelkezik.
-------------------------------------------------
A palota udvarán egy férfi játszott gyermekével. Egy katonaállam nevelte, fiából is harcost akart faragni. Egy spártai ereje a harcostársában van, tanította. Amikor a perzsák követei megérkeztek, Leonidász király eléjük ment. A követek a világ legerősebb hadseregének büszkeségével és gőgjével üdvözölték és a hódítások során megölt uralkodók koponyáját dobták a palota kövére. Leonidász bekísérte őket a palota udvarára, ahol egy hatalmas és mély verem volt. Vendéglátóhoz illően megkérdezte a követeket: Miért jöttetek? A válasz ez volt: Földért és Vízért, közben sértegették a királynét és megadásra szólították fel a királyt. Földért és vízért? - ezért lovagoltatok ilyen hosszú úton idáig? Majd a király megfordult, ránézett kérdőn assznyára akit tisztelt és szeretett, de tudta, hogy az a döntés amit hozni fog, talán mindkettőjük életébe kerül. A királyné csendben, egy pillantással megadta a választ. Ekkor a király a követek felé fordult és elhangzott a híres mondat: SPÁRTA NEM ELADÓ!!!

-------------------------------------------------
Kedves Olvasó,

A mai háborúkat gazdasági téren vívják, de céljuk ugyanaz mint bármikor eddig. Fontos erőforrások megszerzése.

A mai idők fegyverei gazdasági fegyverek. A mai idők katonái gazdasági katonák, öltönyben vannak és "segítségbe csomagolják" saját céljaikat.

A rosszul felhasznált, vagy vagyon és területszerző céllal adott hitel, ha hietelfelvevője rosszul használja, vagy nem veszi észre a "segítségben rejlő csapdát",
akkor az erőforrásszerzés olyan fegyvere, aminek ravaszát öngyilkos igénybevevője önként (vagy ravasz módon rákényszerítve) maga húzza meg.

A hitel hasznos és jó dolog akkor, ha hitelfelvevőjének több pénzt termel a hitelcél, a felhasználása, mint amibe a hitel teljes költségével együtt került.

Ez a törvényszerűség igaz egy emberre, családra, vállalkozásra, országra egyaránt.

*a melléklet tartalma nem ellenőrzött, de gondolkodási alapot teremthet és a nyugati példák megfelelnek a valóságnak

muzuruduzuru@citromail.hu

(muzurud uzuru , 2009.02.16 21:01)

Érdekes ide jöttem beszélgetni, és aki hívott az nincs sehol akkor ki vagy te szájtátika csak. A válaszaimra semmit nem tudsz szólni ki vagy te. Ja beszélget de kivel magamban?

Hahó Mindenkinek !!!

(Sólyomfióka, 2009.02.10 16:26)

A Sólymot ismét megpróbálják lehozni az Égről ! De ha sikerűl is , (ezt kétlem) helyette ezer-és- ezer Sólyom fog felszállni !!! ÚJRA ÉS ÚJRA !

Hahó Mindenkinek

(Beszélget, 2009.01.31 14:28)

Majd válaszolok, de mosz dolgom van..

De azért

(Sólyomfióka, 2009.01.30 20:08)

Mindenki aki ma igaz Magyar -Embernek érzi magát, teszi a dolgát . Kis lépésekben , de amit itt leírtál fel van ismerve , és az emberek szervezik már az életet , gondolom mindenki a legjobb tudása szerint . Mentik a Magyar szürke marhát a mangalicát , a kincset érő tönkölybúzát . és az Ősök szellemi örökségét is felkutatják , hogy a gyermekeinknek át tudjuk adni, igyekszik mindenki Muzurud uzuru , hát ne légy türelmetlen , amit évszázadokon keresztűl tönkretettek , nem lehet egy csettintésre visszavarázsolni , bár , az lenne az igazi !

Sziasztok fiúk

(Sólyomfióka, 2009.01.30 19:59)

Szia Muzurud uzuru . Gondolom Te is ebben az orszáfban élsz , mert jól látod a dolgokat .Az Eu : hát igen a többség az a 25 % aki elment szavazni , de abból sem mindenki az EU-ra szavazott. Ami a természeti adottságainkat illeti 100%-ban igazad van , fantasztikus kincseink vannak , elsősorban a Föld és a Víz . Nagyon sok mindent lehetne itt csinálni , de - nem engedik ! És ez nem az EU-val kezdődött , hanem sokkal elöbb .Kisfaludy Gy.-nél rengeteg okos emberke van fizikusok.... stb. Nagyszerű találmányok születnek , illetve nem is kell születniük , csak vissza nyúlnak az Ősökhöz az ésszerűséghez !DE -nem hogy a kivitelezéshez nem jutnak el , még az Engedélyeztetéshez sem ! Gátak-gátak , megfélemlitések , ellehetetlenitések , ez lengi be most a Magyar-Hont !

muzuruduzuru@citromail.hu

(muzurud uzuru , 2009.01.30 17:36)

Mi ez a politikai hablaty ti akartátok az EUT hát ne, sírjatok, most sokan akarták az ősök hagyatékát elkotyavetélni igaz erővel, vették el a földeket, azt mostanra kiderült, hogy kapitalista nyugaton is Tszben vannak az emberek, mert így tudnak megélni jobban. Nem tudom milyen hanganyagról, beszél de, erre nekem nincs időm ilyet hallgatni. Magyarságnak a dolgát oly könnyű lenne megoldani, ha végre valaki észre venné, hogy MEZŐGAZDASÁGI ORSZÁG VAGYUNK csak ennyi és tennének érte valamit. Az se nehéz éhezik a világ legjobb termő földek, itt vannak Duna-Tisza közében és amióta a töltéseket, megtették szárad ki a föld. AZ ÖSSZES AKADÉMIKUST ELKÜLDENÉM KAPÁLNI HOGY NEM TUDTÁK EDDIG MEGOLDANI, HOGY EZ NE KÖVETKEZZEN BE, MIKOR ITT FOLYIK a DUNA MEG a TISZA. Ennyi édes víz Egyiptomban működik egy vízkerék ezer éve, emelik a vizet magasabbra a víz saját áramlása, hajtja a kereket. Itt az országban olyan nagy tudású emberek vannak és nincs ötlet „gáz”. Tudod, befejezem minek a szó, majd még mérgesítem magamat rajta azt veled miről beszélni, nem tudom, ha csak a szöget látom és az elvakultságot minden irányba de, saját magában nem leli azt meg.

muzuruduzuru@citromail.hu

(muzurud uzuru , 2009.01.30 17:35)

Mi ez a politikai hablaty ti akartátok az EUT hát ne, sírjatok, most sokan akarták az ősök hagyatékát elkotyavetélni igaz erővel, vették el a földeket, azt mostanra kiderült, hogy kapitalista nyugaton is Tszben vannak az emberek, mert így tudnak megélni jobban. Nem tudom milyen hanganyagról, beszél de, erre nekem nincs időm ilyet hallgatni. Magyarságnak a dolgát oly könnyű lenne megoldani, ha végre valaki észre venné, hogy MEZŐGAZDASÁGI ORSZÁG VAGYUNK csak ennyi és tennének érte valamit. Az se nehéz éhezik a világ legjobb termő földek, itt vannak Duna-Tisza közében és amióta a töltéseket, megtették szárad ki a föld. AZ ÖSSZES AKADÉMIKUST ELKÜLDENÉM KAPÁLNI HOGY NEM TUDTÁK EDDIG MEGOLDANI, HOGY EZ NE KÖVETKEZZEN BE, MIKOR ITT FOLYIK a DUNA MEG a TISZA. Ennyi édes víz Egyiptomban működik egy vízkerék ezer éve, emelik a vizet magasabbra a víz saját áramlása, hajtja a kereket. Itt az országban olyan nagy tudású emberek vannak és nincs ötlet „gáz”. Tudod, befejezem minek a szó, majd még mérgesítem magamat rajta azt veled miről beszélni, nem tudom, ha csak a szöget látom és az elvakultságot minden irányba de, saját magában nem leli azt meg.

muzuruduzuru-nak

(Beszélget, 2009.01.30 13:24)

Kedves Barátom!
Lényegében Kozsdi oldalán válaszoltak neked. Bár azt mindenkinek tudnia kellene, hogy a kitalált középkor igaz. (Én is utána számotam( erre is jó a komjuter) a Gergely naptár 3 napos jó-visszacsuszásának!)
Érdekes módon más Táltostol is hallotam a Korona lekicsinlését majd elmondod miért!
Elöbb hallgasd meg a koronáról mit mondanak
https://talk.eoldal.hu/oldal/Szantai
Meg, hogy Mátyás halaála után mit műveltek a Habsburgok itt, és világszerte...
Beszljük meg.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Következő »